ARBA PROJEKT j.d.o.o.

ZA KATASTARSKO-GEODETSKE POSLOVE

Strossmayerov trg 5
47000 Karlovac
Tel: +385 47 55 00 27
Mob1: +385 91 60 05 649, Mob2: +385 91 72 89 667
 • LEGALIZACIJA
  Ovim Zakonom se omogućava jednostavnija i brža
  legalizacija bespravno izgrađenih,ili dograđenih
  objekata vidljivih na digitalnoj ortofoto karti
  u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave
  izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog
  snimanja Republike Hrvatske
  započetog 21. lipnja 2011. ( DOF5/2011 )
 • GEODETSKI PROJEKT
  Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni
  dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu
  kojom se određuje formiranje građevne čestice
  ili smještaj jedne ili više građevina na
  građevnoj čestici. Geodetski projekt predstavlja
  skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke
  dokumentacije,odgovarajućih geodetskih
  elaborata i tehničkih izvješća .....

ARBA PROJEKT j.d.o.o.

ARBA PROJEKT j.d.o.o. je ovlaštena geodetska tvrtka sa sjedištem u Karlovcu koja obavlja sve vrste stručnih geodetskih poslova katastra nekretnina, za potrebe prostornog uređenja i gradnju, te i drugih stručnih geodetskih poslova i djeluje na prostoru grada Karlovca, Karlovačke županije te na Otoku Rabu. Tvrtka uspješno surađuje sa ovlaštenim arhitektom, ovlaštenim građevinskim inženjerom i odvjetničkim društvom.
Tvrtka posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina i ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).


ZA SVA PITANJA SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE, RADO ĆEMO VAM ODGOVORITI.

Tel: +385 47 55 00 27
Mob1: +385 91 60 05 649, Mob2: +385 91 72 89 667
Email: ured@arba-projekt.hr

Tvrtka ARBA PROJEKT j.d.o.o. je registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova, te može obavljati sljedeće stručne geodetske poslove (djelatnosti):

1. izradu elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,

2. izradu elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice,

3. izradu elaborata izrade Hrvatske osnovne karte,

4. izradu elaborata izrade digitalnih ortofotokarata,

5. izradu elaborata izrade detaljnih topografskih karata,

6. izradu elaborata izrade preglednih topografskih karata,

7. izradu elaborata katastarske izmjere,

8. izradu elaborata tehničke reambulacije,

9. izradu elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,

10. izradu elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,

11. izradu elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,

12. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,

13. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,

14. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,

15.izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,

16. tehničko vođenje katastra vodova,

17. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,

18. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,

19. izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,

20. izradu geodetskoga projekta,

21. iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,

22. izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,

23. geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,

24. praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,

25. geodetske poslove koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,

26. izradu projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,

27. izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja.

AKTUALNO

Utorak, 03. Ožujak 2017.

Elektroničko podnošenja zahtjeva i izdavanja katastarskih podataka putem OSS-a i sustava e-Građani

Državna geodetska uprava omogućila je da se od 3. ožujka 2017. godine putem OSS-a i prijavom kroz sustav e-Građani elektroničkim putem može podnijeti zahtjev te da se bez dolaska u katastarski ured mogu preuzeti sljedeće javne isprave:

kopija katastarskog plana,

prijepis/izvod iz posjedovnog lista,

izvadak iz Baze zemljišnih podataka.

Pri podnošenju zahtjeva korisnik kartičnim plaćanjem odmah podmiruje puni iznos upravnih pristojbi (uvećan za iznos provizije koju naplaćuje kartična kuća) koje sustav izračunava automatski i u elektronički sandučić dobiva javne isprave potpisane elektroničkim potpisom na koji je dodatno otisnut QR kod i kod za provjeru istinitosti dokumenta. Ovako izdana javna isprava ima pravnu valjanost kao i isprava na papiru ovjerovljena pečatom i potpisom službene osobe. Jednim zahtjevom može se tražiti više različitih javnih isprava iz različitih katastarskih ureda.

Izvor: www.dgu.hr