ARBA PROJEKT j.d.o.o.

ZA KATASTARSKO-GEODETSKE POSLOVE

Strossmayerov trg 5
47 000 Karlovac
Tel:+385 47 55 00 27
Mob1: +385 91 60 05 649, Mob2: +385 91 72 89 667
  • LEGALIZACIJA
   Ovim Zakonom se omogućava jednostavnija i brža
   legalizacija bespravno izgrađenih,ili dograđenih
   objekata vidljivih na digitalnoj ortofoto karti
   u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave
   izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog
   snimanja Republike Hrvatske
   započetog 21. lipnja 2011. ( DOF5/2011 )
  • GEODETSKI PROJEKT
   Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni
   dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu
   kojom se određuje formiranje građevne čestice
   ili smještaj jedne ili više građevina na
   građevnoj čestici. Geodetski projekt predstavlja
   skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke
   dokumentacije,odgovarajućih geodetskih
   elaborata i tehničkih izvješća .....

GEODETSKE USLUGE

Tvrtka ARBA PROJEKT j.d.o.o. obavlja sve vrste stručnih geodetskih poslova katastra nekretnina, za potrebe prostornog uređenja i gradnju, te i drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama.
Uz stručnost naših djelatnika nudimo vam brzu i kvalitetnu izradu geodetskih elaborata za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, kao i uslugu svih geodetskih poslova na podučju grada Karlovca, Duge Rese, Jastrebarskog, Ozlja, Senja, Slunja i cijele Karlovačke županije te na Otoku Rabu.

Cijena pojedinih geodetskih usluga određuje se ovisno o vrsti geodetskog elaborata koji se izrađuje. Na visinu cijene utječe stupanj složenosti izrade, mjerilo i točnost katastarskog plana, veličina i izgrađenost predmetnih katastarskih česica, lokacija i konfiguracija terena.

Za sve dodatne informacije nazovite nas na tel: +385 47 55 00 27, mob1: +385 91 60 05 649, mob2: +385 91 72 89 667 ili nam pošaljite email na: ured@arba-projekt.hr

 

Obavljanje stručnih geodetskih poslova u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti.

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti uređuje obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastra nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta, stručnih geodetskih poslova za zaštićena i štićena područja i drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama te udruživanje u strukovnu udrugu ovlaštenih inženjera geodezije.

▪ Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova katastra nekretnina podrazumijeva se izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik, elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu, elaborata za homogenizaciju katastarskog plana, elaborata katastarske izmjere, elaborata tehničke reambulacije, parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra zemljišta, geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra nekretnina te geodetskih elaborata za pojedinačno prevođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina.

▪ Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja podrazumijeva se izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije (izrada elaborata stanja zemljišta koje je predmet komasacije, izrada parcelacijskog elaborata za formiranje građevnih i drugih čestica na području komasacije, izrada pojedinačnih geodetskih elaborata stvarnog stanja nekretnina glede njihova oblika, veličine i izgrađenosti, izrada geodetskog elaborata za potrebe određivanja razmjernog umanjenja za izdvojenu površinu te izrada geodetskog elaborata određivanja i obilježavanja građevnih i drugih čestica prema rješenju o izvršenju komasacije.

▪ Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje podrazumijeva se izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja i geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrada geodetskog projekta (projekt i elaborat operativne geodetske osnove, situacijski nacrt stvarnog stanja terena prije gradnje s projektom iskolčenja), iskolčenje i izrada elaborata iskolčenja građevine, izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetsko praćenje građevine u gradnji i praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju kao i izrada elaborata geodetskog praćenja.

▪ Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta podrazumijevaju se izrada projekta komasacije i drugi geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta.

▪ Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za zaštićena i štićena područja podrazumijeva se izrada posebnih geodetskih podloga za ta područja.